Extra-Muros activiteiten

Met extra-muros activiteiten bedoelen we activiteiten van één of méér schooldagen die plaatsvinden buiten de 

schoolmuren en georganiseerd worden voor één of meer leerlingengroepen. De activiteiten die volledig buiten de 

schooluren vallen, horen hier niet onder.

Voor deelname aan een extra-muros activiteit is de schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is 

dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van 

het schoolreglement als toestemming. Indien de ouders de toestemming weigeren, dienen zij dit vooraf aan de school te vermelden. Leerlingen die niet deelnemen, dienen op school aanwezig te zijn.

Onze ééndaagse extra muros activiteiten :

Iedere leeftijdsgroep gaat ieder schooljaar één keer op schoolreis. Deze dienst vooral om de sociale vaardigheden en 

de relaties met elkaar te oefenen. 

Er worden  per leeftijdsgroep ook leeruitstappen georganiseerd. 

Er worden ook projecten gepland waarbij activiteiten buiten de schoolmuren worden aangeboden: sportdagen, 

fietsproeven, culturele activiteiten, enz..

Onze meerdaagse extra-muros activiteiten :

Van het 1ste tot het 5de leerjaar gaan de leerlingen op sportklas.

Het 6de leerjaar gaat op bosklas of stadsklas.